ข้าวหัก / ข้าวท่อน / Broken Rice

Admixture : 2%

Moisture: 14% Max

100% Broken Rice