งาขาว งาดำ งาเกษตร / Sesame White, Black, Brown

Color : Black/ White/Brown
Admixture : 0.1%
Damaged Seeds: 0.1 %
Immature seeds: 0.1%
Small seeds: 9.8%
Big seeds: 90.2%
Moisture: 8% max
Germination: 90% min